Fundusze Europejskie Unia Europejska, Akademia kreatywnego myślenia

Projekt pt. „Akademia kreatywnego myślenia”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:  249 750,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 210 489,30 zł