Celem projektu AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA jest nabycie i podniesienie kompetencji informatycznych, komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez min. 271 uczniów i uczennic, w tym 157 kobiet i 114 mężczyzn klas II liceum i III technikum poprzez realizację 3 modułów niekonwencjonalnych zajęć przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie we współpracy z Partnerami: Gminą Miasto Rzeszów, Powiatem Rzeszowskim, Powiatem Mieleckim oraz Powiatem Jasielskim w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2018.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez rozwój oferty WSI-E w zakresie realizacji jej trzeciej misji przez wykorzystanie potencjału dydaktycznego Uczelni, współpracę z Partnerami oraz prowadzonymi przez nich szkołami, których uczniowie będą uczestnikami projektu, mającą na celu wspieranie wśród uczniów wybranych kompetencji.